สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์

 1. Pholchan M., Kaewseesuk K., Klayruang S., Sompong U. (2017). Effect of Light Intensities and Atmospheric Gas Conditions on Biohydrogen Production of Microalgae isolated from Fisheries Wastewater. Environment and Natural  Resources Journal, 15(2), 21-29.
 2. Sriwichai, M., Malem, F., Pholchan, M.K.,  Bovonsombut, S. (2017).  Detection of bacterial communities in volatile-organic-compound (VOC)-contaminated soil in an industrial estate in eastern Thailand by PCR-DGGE analysis. Chiang Mai Journal of Science, 44 (3), 742-750. ......แสดงทั้งหมด

อ.ดร.ปานวาด ศิลปะวัฒนา

 1. Sillapawattana, P. & Wongputtisin, P. (2021) Primary quality assessment of keratin extracted from chicken feather waste as feed component. Food and Applied Bioscience Journal. 9(1), 58−69.
 2. วาสนา เฉลิมวงศ์ ปานวาด ศิลปวัฒนา และมยุรา ศรีกัลยานุกูล (2564) การศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูจากสับปะรด. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2. (หน้า 728-733). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  
 3. ศุภลักษณ์ ศิริมงคลชัย มยุรา ศรีกัลยานุกูล และปานวาด ศิลปวัฒนา (2564) การสกัดและการวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้นของน้ำมันที่สกัดได้จากกากกาแฟเหลือทิ้ง. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2. (หน้า 757-765). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  
 4. ปานวาด ศิลปวัฒนา วาสนา เฉลิมวงศ์ ศุภาวรรณ สุยะก๋อง และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2563). การศึกษาการใช้เห็ดหูหนู (Auricularia auricula-judae) เพื่อผลิตน้ำตาลกลูโคสจากชานอ้อย. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1. (หน้า 1-5). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ/นานาชาติ

อ.ดร.ปานวาด ศิลปะวัฒนา

 1. Sillapawattana P, Schäffer A (2016) Effect of imidacloprid on detoxifying enzyme glutathione S-transferase on Folsomia candida (Collembola). Environ Sci Pollut R. doi. 10.1007/s11356-016-6686-1
 2. Sillapawattana P, Gruhlke MCH, Schäffer A (2016) Effect of silver nanoparticles on the standard soil arthropod Folsomia candida (Collembola) and the eukaryote model organism Saccharomyces cerevisiae. Environ Sci Eur 28:27. doi. 10.1186/s12302-0160095-4 ......แสดงทั้งหมด

อ.ดร.พรพรรณ อุตมัง

 1. Surapipith, V., & Uttamang, P. (2022). Atmospheric Phenomena: Origin, Mechanism and Impacts. In Saxena, P., Shukla, A., & Gupta, A.K. (Eds.), Extremes in atmospheric processes and phenomenon: assessment, impacts and mitigation. Springer. ISBN 978-981-16-7726-7.
 2. Uttamang, P., Aneja, V. P., & Battye, W. (2021). Ozone Impacts and Climate Forcing: Thailand as a Case Study. In S. Sonwani & P. Saxena (Eds.), Greenhouse gases: sources, sinks and mitigation. Springer. ISBN 978-981-16-4481-8.
 3. Uttamang, P., Campbell, P., Aneja, V., and Hanna, A. (2019). A multi-scale model analysis of ozone formation in the Bangkok Metropolitan Region, Thailand, Atm Envi., 229, 117433. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117433.
 4. Battye, W.H., Bray, C.D., Uttamang, P., & Aneja, V.P. (2020). Ozone in Urban North Carolina: A Sustainability Case Study. In S. J. Garren & R. Brinkmann (Eds.), Case studies in suburban sustainability (pp. 167-184). University of Florida Press. ISBN 13: 9781683401599.
 5. Uttamang, P., Viney, A. and Hanna, A. (2018). Assessment of gaseous criteria pollutants in the Bangkok Metropolitan Region, Thailand. Atmos. Chem. Phys., 18, 12581– 12593. 

อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์

 1. อำไพ ภูเขา ฐปน ชื่นบาล สมนึก สินทุปวน และ มุจลินทร์ ผลจันทร์ (2562) การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 ครั้งที่ 32  วันที่ 17 ธันวาคม 2563. กรุงเทพ.
 2. กุลธิดา เฉลิมแสน  ปิยะนุช เนียมทรัพย์  ศรีกาญจนา คล้ายเรือง และ มุจลินทร์ ผลจันทร์. 2562

  กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดเด่นในระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากสลัดจ์บ่อเกรอะร่วมกับเปลือกลำไย. การ

  ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการ

  บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11

  เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562.

  นครปฐม.

ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล 

 1. Cheunbarn T. and Cheunbarn S. 2015. Cultivation of Algae in Vegetable and Fruit Canning Industrial Wastewater Treatment Effluent for Tilapia (Oreochromis niloticus) Feed Supplement.  Int.J.Agric.Biol.,17:653- 657.
 2. Cheunbarn.T., Cheunbarn.S and Khumjai T. 2008. Prospects of Bacterial Granule for Treatment of Real Textile Industrial Wastewater. Int.J.Agric.Biol.,10:689-692.
 3. Cheunbarn T., and Pagilla K. 1999.  Anaerobic Thermophilic Pretreatment and Post-Treatment of Municipal Sludge. Journal of Environmental Engineering. 126(9):  796-801.
 4. Cheunbarn T., and Pagilla K. 1999. Aerobic Thermophilic Pretreatment and Post- Treatment of Municipal Sludge. Journal of Environmental Engineering. 126(9) :790-795.
 5. Cheunbarn T., and Pagilla, K. 1999.  Temperature and SRT Effects on Aerobic Thermophilic Sludge Treatment, Journal of Environmental Engineering.125(7): 626-629

ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล 

 1. Cheunbarn T. and Cheunbarn S. 2015. Cultivation of Algae in Vegetable and Fruit Canning Industrial Wastewater Treatment Effluent for Tilapia (Oreochromis niloticus) Feed Supplement.  Int.J.Agric.Biol.,17:653- 657.
 2. Cheunbarn S. and Peerapornpisal Y. 2010. Cultivation of Spirulina platensis  Using   Anaerobically Swine Wastewater Treatment Effluent. Int.J.Agric.Biol.,12:586-590.
 3. Cheunbarn.T., Cheunbarn.S and Khumjai T. 2008. Prospects of Bacterial Granule for Treatment of Real Textile Industrial Wastewater. Int.J.Agric.Biol.,10:689-692.
 4. Cheunbarn S. and Chantaramongkol P. 2002. Distribution of Trichoptera and Their Relation to Water Quality in The Upper Ping Watershed, Thailand. Verh.  Intemat.  Verein.Limnol, Stuttgart
 5. Malicky H., Chantaramongkol P., Saengpradab N., chaibu P., Thani I., Changthong  N., Cheunbarn S.,  Laudee P., Prommi T. and Sompong S. 2002. Neue asiatische  Toceridae(Trichoptera)  (Zugleich Arbeit Nr. 33 Uber Thailandische

การตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ

อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์

 1. Panyada, M., Whangchai, N., Pholchan, M. and Sompong, U. 2018. The use of bioreactor system and aquatic plants (water hyacinth) for aquaculture wastewater treatment. The Proceeding of the 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (7th ICIST) in November 26-29, 2018, The Patra Bali Resort and Villas, Bali, Indonesia.
 2. W. Potawat, S. Klayruang, N. Sukasem, M. Pholchan. (2018). Bioelectricity production from rice noodle wastewater using plant microbial fuel cell (PMFC). The 9th RMUTP international conference on science technology and innovation for sustainable development: challenges towards the digital society. 21-22 June 2018, The Sukosol Bangkok. Thailand. .....แสดงทั้งหมด
 3. Sonwai A.,Pholchan P., Pholchan M.K., Pardang P., Nuntaphan A., Juangjandee P., Narongrit Totarat N. & Tippayawong N. (2021) Biogas production from high solids digestion of Pennisetum purpureum x typhoideum: Suitable conditions and microbial communities. Journal of Environmental Management, 299, 113570.
 4. Khamkeo, T., Phaisansuthichol, S., Supapunt P. & Pholchan, M. (2021) Status and challenges of solid waste management in Beung Kiat Ngong Ramsar Site, Pathoumphone District, Champasack Province, Laos PDR. International journal of Environmental Science and Development, 12(7), 214-219.
 5. Chalermsan, K, Pholchan, M., Niamsup P. & Klayrueng S. (2020) Composition and Functional Responses of Microbial Community to Temperature and Substrate in Anaerobic Digestion Process. Thai Environmental Engineering Journal, 34 (3), 1-11.