อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์

 1. Pholchan M., Kaewseesuk K., Klayruang S., Sompong U. (2017). Effect of Light Intensities and Atmospheric Gas Conditions on Biohydrogen Production of Microalgae isolated from Fisheries Wastewater. Environment and Natural  Resources Journal, 15(2), 21-29.
 2. Sriwichai, M., Malem, F., Pholchan, M.K.,  Bovonsombut, S. (2017).  Detection of bacterial communities in volatile-organic-compound (VOC)-contaminated soil in an industrial estate in eastern Thailand by PCR-DGGE analysis. Chiang Mai Journal of Science, 44 (3), 742-750.
 3. Pholchan M.K. de C Baptista J, Davenport R J., Sloan W.T, Curtis T.P 2013. Microbial community assembly, theory and rare functions. Frontiers in Microbiology 4(68). 1-9.
 4. Pholchan M.K, de C. Baptista J., Davenport R.J., Curtis T.P., 2010. Systematic study of the effect of operating variables on reactor performance and microbial diversity in laboratory scale activated sludge reactors, Water research 44(5), 1341-1352.
 5. Kumpugul M. and Cheochanwit D., 2003 Performance of  Multi-activated Sludge System Treating Saa-paper Pulping Waste Liquor, Journal of Engineering, Chiang Mai University 11(1-2):70-80.
 6. มุจลินทร์ ผลจันทร์ และ ทอม ปีเตอร์ เคอร์ติส. 2554. ผลของอายุสลัดจ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบแอคติเวดเตดสลัดจ์และความหลากหลายของแบคทีเรีย. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 25(1) 123-131.

ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล

 1. Cheunbarn T. and Cheunbarn S. (2015). Cultivation of Algae in Vegetable and Fruit Canning Industrial Wastewater Treatment Effluent for Tilapia (Oreochromis niloticus) Feed Supplement. J.Agric.Biol.,17:653- 657.
 2. Cheunbarn, T., Cheunbaen, S. and Khumjai, T. (2008) Prospectus of BacterialGranule

for Treatment of Real Textile Industrial Wastewater Int.J.Agric.Biol., 10:689-692.

Pagilla, K, Kim, H.Y., and Cheunbarn, T. (2000). Aerobic Thermophilic and Anaerobic Mesophilic Treatment of Swine Waste, Wat. Res., Vol. 34, No.10, p 2747-2753

 1. Cheunbarn, T., and Pagilla, K. (1999). Anaerobic Thermophilic Pretreatment and Post-Treatment of Municipal Sludge, Journal of Environmental Engineering.Vol.126, No. 9, p 796-801
 2. Cheunbarn, T., and Pagilla, K.(1999).Aerobic Thermophilic Pretreatment and Post- Treatment of Municipal Sludge, Journal of Environmental Engineering.Vol.126, No. 9, p 790-795
 3. Cheunbarn, T., and Pagilla, K.. (1999). Temperature and SRT Effects on Aerobic Thermophilic Sludge Treatment, Journal of Environmental Engineering.Vol.125, No. 7, p. 626-629
 4. Kim, H.Y., Cheunbarn, T., and Pagilla, K. (1999). Anaerobic Treatment of Swine Waste with and without Bioaugmentation, Korean Journal of Environmental Engineering Research, Vol.4., No. 4, p 269 – 276.
 5. Cheunbarn, T., (1998). Thermophilic Pretreatment and Post – Treatment of Municipal Sludge, Ph.D. Dissertation, IIT, Chicago, U.S.A.
 6. จตุพร บุณณดากุล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, ฐปน ชื่นบาล, ศรีกาญจนา คล้ายเรือง, ศุภธิดา อํ่าทอง. (2562). การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว. วารสารนเรศวร พะเยา.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 32-40.
 7. ศิราภรณ์ ชื่นบาล และฐปน  ชื่นบาล. (2562).  การเจริญ การสะสมและการปลดปล่อยธาตุอาหารของแหนแดงที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสุกร. มทร อีสาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  (มกราคม-เมษายน 2562)
 8. จตุพร บุณณดากุล ศิราภรณ์ ชื่นบาล ฐปน ชื่นบาล ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ศุภธิดา อํ่าทอง และ พันธ์ลพ สินธุยา.(2562). การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระที่แยกจากดินรอบรากข้าวในการผลิตออกซินและจิบเบอเรลลิน. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์. Vol. 18 No. 1: Y-Z
 9. ครรชิต เงินคำคง ศิราภรณ์ ชื่นบาล ฐปน ชื่นบาล และนันท์นภัส เงินคำคง (2560).ประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก. วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(2):119-129
 10. ฐปน ชื่นบาล. 2558. การปรับปรุงคุณภาพในบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลด้วยบอน (Colocasia esculenta) และ Phormidium sp. วารสารเทคโนโลยีการประมง.9(2): 62-70.
 11. ฐปน ชื่นบาล, ศรีกาญจนา คล้ายเรือง และจุไรรัตน์ อิมินา. 2558 การย่อยสลายสารไกลโฟเสตทางชีวภาพโดยแบคทีเรียแยกจากดินเกษตร วารสารนเรศวรพะเยา 8 (1) :15-20.
 12. จุไรรัตน์ อิมินา ฐปน ชื่นบาล และ ศรีกาญจนา คล้ายเรือง. การคัดแยกและศึกษาลักษณะของ

แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารไกลโฟเสท. วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร, 31(3):35-44.

ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล

 1. heunbarn T. and Cheunbarn S. 2015. Cultivation of Algae in Vegetable and Fruit Canning Industrial Wastewater Treatment Effluent for Tilapia (Oreochromis niloticus) Feed Supplement. J.Agric.Biol.,17:653- 657.
 2. Cheunbarn S. and Peerapornpisal  2010. Cultivation of Spirulina Platensis  Using  

            Anaerobically Swine Wastewater Treatment Effluent. Int.J.Agric.Biol.,12:586-590.

 1. Cheunbarn, T., Cheunbaen, S. and Khumjai, T. (2008) Prospectus of BacterialGranule for Treatment of Real Textile Industrial Wastewater Int.J.Agric.Biol., 10:689-692.
 2. Cheunbarn S. and Chantaramongkol P. 2003. Effects of Sewage Plant Drainage on Trichoptera Communities and Their Relationship to Water Quality in Huai Jo Stream, Northern Thailand.Proc. 11th Symp, Osaka.
 3. Cheunbarn S. and Chantaramongkol P. 2002.Distribution of Trichoptera and Their Relation To Water Quality in the Upper Ping Watershed, Thailand. Intemat. Verein.Limnol, Stuttgart in  The Upper  Ping Watershed, Thailand. Verh. Intermat. Verein. Limnol, Stuttgart.
 4. Malicky H., Chantaramongkol P., Siraporn C. and Saengpradab N. 2001. Einige neue Kocherfliegen (Trichoptera) aus Thailand (Arbeit Nr. 32 uber Thailandidche Kocherfliegen) Braueria., 28, 11-14.
 5. จตุพร บุณณดากุล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, ฐปน ชื่นบาล, ศรีกาญจนา คล้ายเรือง, ศุภธิดา อํ่าทอง. (2562). การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว. วารสารนเรศวร พะเยา.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 32-40.
 6. ศิราภรณ์ ชื่นบาล และฐปน  ชื่นบาล. (2562).  การเจริญ การสะสมและการปลดปล่อยธาตุอาหารของแหนแดงที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสุกร. มทร อีสาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  (มกราคม-เมษายน 2562)
 7. จตุพร บุณณดากุล ศิราภรณ์ ชื่นบาล ฐปน ชื่นบาล ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ศุภธิดา อํ่าทอง และ พันธ์ลพ สินธุยา. (2562). การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระที่แยกจากดินรอบรากข้าวในการผลิตออกซินและจิบเบอเรลลิน. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์. Vol. 18 No. 1: Y-Z
 8. ครรชิต เงินคำคง ศิราภรณ์ ชื่นบาล ฐปน ชื่นบาล และนันท์นภัส เงินคำคง (2560).ประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก. วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(2):119-129
 9. ครรชิต เงินคำคง ศิราภรณ์ ชื่นบาล และนันท์นภัส มโนนันท์. (2559). ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการผลิตไขมันและประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย Spirulina sp. Rajabhot J.Sci.Humanit.Soc.Sci. 17(2): 261-270
 10. พันธุ์เครือ ทิพย์โสด และศิราภรณ์ ชื่นบาล. (2558). การย่อยสลายสารไดโคโฟลทางชีวภาพโดยแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในพื้นที่เกษตร. วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร, 32(3):21-30.
 11. ฐปน ชื่นบาล ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ สามารถ พึ่งเจริญ. 2550 การประยุกต์ใช้สาหร่าย Phormidium ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร. แม่โจ้ปริทัศน์.. 8(1):27-28.
 12. ศิราภรณ์ ชื่นบาล และพรทิพย์ จันทรมงคล.2546. การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและสภาพแวดล้อมด้วยกลุ่มแมลงหนองปลอกน้ำ.รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2546. จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ กรุงเทพ. หน้า 193-203.
 13. ศิราภรณ์ ชื่นบาล. 2548. การตรวจสอบคุณภาพของลำน้ำห้วยโจ้ด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ. แม่โจ้ปริทัศน์.    6 (2) : 40-44.     

ปรับปรุงข้อมูล 8/5/2563 16:14:34
, จำนวนการเข้าดู 214