ลำดับ

งานวิจัย

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

ภาษาไทย : การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่ายในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ภาษาอังกฤษ : Carbon dioxide mitigation by microalgae from biogas

ครรชิต เงินคำคง

รหัส 5504401001

 

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

2

ภาษาไทย : ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวจากบ่อน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงสุกรและฟาร์มเลี้ยงปลา

ภาษาอังกฤษ : Hydrogen production efficiency from algal harvested from treated swine and fisheries wastewater

จุฬาลักษณ์ แก้วศรีสุข

รหัส 5504401002

 

อ.ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์

อ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

อ.ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์

 

3

ภาษาไทย : การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยน้ำหมักที่ผลิตจากกากตะกอนและน้ำล้นจากถังหมักไร้อากาศแบบกวนผสมต่อการเจริญขิงพืช

ภาษาอังกฤษ :  The study on the efficient testing of soil amendment and fermented liquid fertilizer production from sludge and effluent of mixed anaerobic digester for plants growth

พนมเทียน ทนคำดี

รหัส 5504401003

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง

 

4

ภาษาไทย : การบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับบึงประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ : Treatment of effluent from swine farm biogas system by earthworm and constructed wetland

พัฒน์ โกจินอก

รหัส 5504401004

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

อ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 

5

ภาษาไทย : การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช/ของเหลือจากการเกษตรร่วมกับของเสียจากฟาร์มสุกร

ภาษาอังกฤษ : Study on biogas production from co-digestion of weed/agricultural waste mixed with swine waste

รุ้งตะวัน ปันทะวงค์

รหัส 5504401005

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

อ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 

6

ภาษาไทย : การเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยใช้น้ำเสียจากกระบวนการหมักร่วมในสภาวะไร้อากาศด้วยมูลสุกร

และหญ้าเนเปียร์

ภาษาอังกฤษ :  Microalgae cultivation by using wastewater from anaerobic co-digestion with pig manure and napier grass

ณัฐวรรษ  บุญมาสืบ

รหัส  5604401001

 

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

อ.ดร. มยุรา ศรีกัลยานุกูล

 

7

ภาษาไทย : ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากพืชพลังงานโดยการหมักร่วมกับมูลสุกรในสภาวะไร้อากาศ

ภาษาอังกฤษ :  Methane production potential from energy group by anaerobic co-digestion with pig manure

รุ่งทิวา สีมาปาน

รหัส 5604401003

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

อ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 

8

ภาษาไทย : ประสิทธิภาพการกำจัดสารพาราควอตจากภาคเกษตรกรรมโดยใช้จุลินทรีย์

ภาษาอังกฤษ :  Removal efficiency of Paraquat from agricultural sector using microorganisms

ฉันทนา สุโพ รหัส  5704306005

 

อ.ดร. มุจลินทร์  ผลจันทร์

อ.ดร. ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผศ.ดร. จีราภรณ์ อินทรสาร

 

9

ภาษาไทย : การศึกษาแนวทางการป้อนสารอินทรีย์เข้าถังสร้างก๊าซมีเทนในกระบวนการผลิตชีวภาพโดยการหมักร่วมของหญ้าเนเปียร์หมักกับของเสียจากฟาร์มสุกร

ภาษาอังกฤษ :  Study on the organic feeding to metane fermenter of biogas production process from co-digestion of napier mixed with swine waste

ณัฐกิตติ์ คำปา  รหัส 5704306002

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

อ.ดร. มยุรา ศรีกัลยานุกูล

 

10

ภาษาไทย : การคัดแยกแบคทีเรียเพื่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวรการผลิตยางพารา

ภาษาอังกฤษ :  Isolation of bacterial strains for wastewater treatment from rubber processing

วัฒนชัย สัปทน รหัส 5704306004

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

อ.ดร. มยุรา ศรีกัลยานุกูล

11

ภาษาไทย : การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชน โดยระบบฟื้นฟูชีวภาพด้วยพืช

ภาษาอังกฤษ :  Improving the domestic water quality using phytoremediation.

อารียา อริยโคตร รหัส 5804306003

 

อ.ดร. มุจลินทร์  ผลจันทร์

ผศ.ดร. เยาวนิตย์ธาราฉาย

ผศ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

12

ภาษาไทย : ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์      ร่วมกับพืช

ภาษาอังกฤษ :  Electricity generation efficiency from rice noodle wastewater by plant microbial fuel cell (PMFC)

วนิดา  โปตะวัฒน์  รหัส 5904306004

 

อ.ดร. มุจลินทร์  ผลจันทร์

อ.ดร. ณัฐต์ณิชา  สุขเกษม

ผศ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 

13

ภาษาไทย : การศึกษาการแปรรูปถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่วดาวอินคาเหลือทิ้งจากการบวนการสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ :  The study of value added activated carbon products from Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) shell wasted after oil extraction process

พรรษพล ศิลาไศลโศภิษฐ์  รหัส 5904306001

 

อ.ดร. มุจลินทร์  ผลจันทร์

อ.ดร. สุภาพร  ดาวทอง

ผศ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 

14

ภาษาไทย : ผลของการดำเนินระบบ TPAD ต่อกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ ในการหมักร่วมระหว่างสลัดจ์บ่อเกรอะกับของเสียจากการแปรรูปลำใยอบแห้ง

ภาษาอังกฤษ :  Effect of operating condition of TPAD on the microbial community structure for co-digestion process between septage and dried  longan processing waste

กุลธิดา  เฉลิมแสน  รหัส 6004301001

 

อ.ดร. มุจลินทร์  ผลจันทร์

ผศ.ดร. ปิยะนุช เนียมทรัพย์ ผศ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 

15

ภาษาไทย : การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไรเคน

ภาษาอังกฤษ :  Degradation of  agricultural residues by lichen- associated bacteria

วิภาพร  จารุธนกุล  รหัส   6004301002

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

16

ภาษาไทย : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากการหมักร่วมระหว่างก้อนเห็ดและหญ้าเนเปียร์ด้วยเซลล์ยีสต์จากการปรับสภาพ

ภาษาอังกฤษ :  Increases the efficiency of methane production from co-digestion between spent mushroom substrate and napier grass by yeast from pretreatment

จรัสรวี จิตอนุกูล  

รหัส  6104301001

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

อ.ดร. จุฑามาศ  มณีวงค์

 

17

ภาษาไทย : การคัดเลือกพืชทนเค็มเพื่อใช้ในระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำเสียโรงงานขิงดอง

ภาษาอังกฤษ :  Selection of halophytes for using in constructed wetlands for pickled ginger factory wastewater treatment

ชิณดนัย เอื้อเฟื้อพันธ์    

รหัส  6104301002

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี

 

18

ภาษาไทย : การปรับปรุงระบบการจัดการขยะสำหรับมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยใช้แอฟพลิเคชันบนมือถือ

อำไพ ภูเขา 

รหัส  6104301003

อ.ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล 

อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

19

ภาษาไทย : การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวโยการผลิตเป็นกระดาษบรรจุพรรณ

ภาษาอังกฤษ :  Increasing the value of rice straw by producing packaging paper

Leulee Nortoualee     

รหัส 6204301003

 

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

อ.ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง

20

ภาษาไทย : การเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยไม้สักจากโรงเลื่อยในเมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง เป็นแผ่นปาร์ติเกิลเพื่อการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

ภาษาอังกฤษ :  The added value of teak sawdust from sawmill in Xiengnguern district Luangprabang province to particleboard from furniture production

Chanpor Yiachongthor  

รหัส 6204301002

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร. เรวดี วงมณีรุ่ง

 

21

ภาษาไทย : การบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้พืชลอยน้ำเพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์

ภาษาอังกฤษ :  Wastewater treatment from swine farm by using floating plant as supplementary from animal feed

Thongphann Lartdavong

รหัส  6204301005

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล อาจารย์วันทมาส จันทะสินธุ์

22

ภาษาไทย : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากส่วนเหลวของตะกอนเหลวโดยกระบวนการไนตริฟิเคชันในถังกวนแบบต่อเนื่อง

 

ธนวิทย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รหัส6304301001

 

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล

รศ.ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง

23

ภาษาไทย : การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในการจำจัดไขมันและน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียของโรงงานผลิตอาหารแปรรูปของเนื้อไก่แช่แข็ง

 

นางกชพรรณ โนนกอง

รหัส 6304401001

 

ผศ.ดร.ฐปน  ชื่นบาล 

ผศ.ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล

ผศ.ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

 


ปรับปรุงข้อมูล 31/1/2565 15:14:55
, จำนวนการเข้าดู 206