สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology

ที่อยู่ติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้น 4 อาคารเรียน 60 ปี และ ชั้น 3 อาคารเรียนจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต. หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-87-3819

email: mujalin@mju.ac.th

website: www.science.mju.ac.th

Facebook: www.facebook.com/envitechmju