สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology
กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2
กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาชิกกลุ่ม Green For Life เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ ชุมชนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว วันที่ 24-25 พฤษจิกายน 2561"เมืองคอง"  เมืองน้อยเมืองนิดที่ปิดตัวซ่อนเร้นอยู่หลังดอยหลวงเชียงดาวมาแสนนานเมืองสงบ อากาศดี ผู้คนมีความเป็นมิตร ธรรมชาติสวยงามเมืองคองเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ภายในหุบเขาในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากบางชนิด เช่น นกกระเต็นขาวดำใหญ่ ซึ่งเป็นนกกระเต็นชนิดขนาดใหญ่ เพราะมีความยาวถึง 43 เซนติเมตร นับว่าเป็นนกระเต็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย และจัดเป็นนกที่หาได้ยากมากชนิดหนึ่ง ด้วยที่เป็นนกที่มีถิ่นกระจายพันธุ์ตามแถบเทือกเขาหิมาลัย เช่น ภูฐาน และกระจายไปจนถึงภาคใต้ของจีน, คาบสมุทรเกาหลี และญี่ปุ่น สำหรับในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะพบได้ในประเทศไทย, ลาว และเวียดนาม ประเทศไทยจะพบได้เฉพาะผืนป่าตะวันตก เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร อาศัยตามลำธารน้ำกลางป่าซึ่งเป็นแหล่งหากิน และได้มีการพบที่ชุมชนเมืองคองนี้ได้ไม่นาน ซึ่งกลุ่ม Green For Life ได้มองเห็นว่าควรอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไป
29 พฤศจิกายน 2561     |      374
กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาชิกกลุ่ม Green For Life เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ชมนก ชมไม้ ณ ชุมชนเมืองคอง อำเภอเชียงดาว วันที่ 8-9 กันยายน 2561"เมืองคอง"  เมืองน้อยเมืองนิดที่ปิดตัวซ่อนเร้นอยู่หลังดอยหลวงเชียงดาวมาแสนนานเมืองสงบ อากาศดี ผู้คนมีความเป็นมิตร ธรรมชาติสวยงามเมืองคองเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ภายในหุบเขาในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากบางชนิด เช่น นกกระเต็นขาวดำใหญ่ ซึ่งเป็นนกกระเต็นชนิดขนาดใหญ่ เพราะมีความยาวถึง 43 เซนติเมตร นับว่าเป็นนกระเต็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทย และจัดเป็นนกที่หาได้ยากมากชนิดหนึ่ง ด้วยที่เป็นนกที่มีถิ่นกระจายพันธุ์ตามแถบเทือกเขาหิมาลัย เช่น ภูฐาน และกระจายไปจนถึงภาคใต้ของจีน, คาบสมุทรเกาหลี และญี่ปุ่น สำหรับในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จะพบได้ในประเทศไทย, ลาว และเวียดนาม ประเทศไทยจะพบได้เฉพาะผืนป่าตะวันตก เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร อาศัยตามลำธารน้ำกลางป่าซึ่งเป็นแหล่งหากิน และได้มีการพบที่ชุมชนเมืองคองนี้ได้ไม่นาน ซึ่งกลุ่ม Green For Life ได้มองเห็นว่าควรอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไป
13 กันยายน 2561     |      490
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี (Green Office)จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีสามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น "สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม" เข้าร่วมเสวนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดี ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขยายการดำเนินการสำนักงานสีเขียวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
21 มิถุนายน 2561     |      388
ทั้งหมด 2 หน้า