สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Technology

ประวัติความเป็นมา

               การเรียนการสอนทางด้านชีววิทยาในระดับปริญญาตรีเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 จากการเปิดสอนวิชาจุลชีววิทยาพันธุศาสตร์ประยุกต์ และสรีรวิทยาของพืชประยุกต์ เพื่อเป็นวิชาพื้นฐานประยุกต์สำหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อมาได้มีการรับนักศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวิชาทางด้านชีวะวิทยา เช่น ชีววิทยาทั่วไป สัตววิทยา และ พฤกษศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาปีที่ 1 และ ปี่ที่ 2 ตามหลักสูตร 4ปี และเมือได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ในว้นที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2536 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาชีววิทยาขึ้นเป็นการภายใน เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และ บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาตรี หลักสูตร์ 4 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ.2555 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ 1 ในปี พ.ศ.2560

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรที่มีการออกแบบเพื่อผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) บนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ปรัชญา

" สร้างนักวิชาการและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ทางสิ่งแวดล้อมบนรากฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม

เป็นผู้มีความตระหนักในงานสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับอาเซียน เพื่อคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่สมดุล สังคมที่มีความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน "

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงในการป้องกันและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะในการทำงานวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มุ่งมั่น อดทน สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมใหม่